Informace pro členy ČSGA platná od r. 2016

Sdělení

Po dohodě s Českou golfovou federací budou členové ČSGA vedeni na serveru ČGF jako členové samostatného klubu s názvem „Česká seniorská golfová asociace“ a číslem klubu 902. Z této dohody vznikají některé změny ve způsobu úhrady ročních členských příspěvků ČSGA a evidenci členů.

Jak jistě víte, na mimořádné konferenci ČSGA dne 27. 11. 2015 jsem rezignovala na svoji funkci ve výboru a novým členem výboru, který bude mít na starosti členskou základnu, se stal p. Ctirad Matějka. Na webu ČSGA je již všechno upraveno vč. kontaktu na p. Matějku.

 1. Od r. 2016 budou všichni členové, kteří v roce 2015 uhradili členské příspěvky, převedeni na server ČGF jako členové výše zmíněného klubu s číslem 902 a každý takovýto člen bude mít své další registrační číslo v databázi ČGF. Toto členství, pokud člen neuhradí roční členské příspěvky ČSGA do 30. 4. 2016, k tomuto datu zanikne. Takto se bude postupovat ve všech následujících letech. Výbor ČSGA prosí všechny členy stávající i nové, aby pokud možno vyřizovali platbu příspěvků i podání přihlášek do 30. 4. každého roku.
 2. Tímto krokem se ale neruší podávání přihlášek nových členů na e-mailovou adresu ctirad.matejka@gmail.com. Tyto přihlášky jsou zapotřebí jednak pro evidenci členů, jednak pro kontakt pro turnaje, výjezdy do zahraničí apod.
 3. Tímto krokem se ruší vydávání legitimací ČSGA a výdej ročních známek.
 4. Na mimořádné konferenci byla také schválena výše ročních členských příspěvků ČSGA a to ve výši 500.- Kč ročně, které budou hrazeny výhradně na bankovní účet č. 129239522/0300 s variabilním symbolem – registrační číslo domovského klubu ČGF. V klubech, kde fungují důvěrníci, kteří se o členy ČSGA starají, bude možné dále dodržet praxi platby v hotovosti u těchto důvěrníků, ale ti pak budou vybrané peníze vkládat na bankovní účet a jmenovitý seznam pak e-mailem posílat p. Matějkovi. Každý si po platbě ročních členských příspěvků bude moci na serveru ČGF zkontrolovat své členství v ČSGA.
 5. Po 30. dubnu každého roku budou ze serveru vyřazeni ti stávající členové, kteří neuhradili svůj roční členský příspěvek. Noví členové budou na server zařazováni průběžně, jakmile zašlou přihlášku a uhradí roční členský příspěvek.

Milena Keplová

31 komentářů k “Informace pro členy ČSGA platná od r. 2016

 1. První odstavec této informace mi způsobil uspokojení, že došlo na můj názor, uvedený v mém příspěvku zveřejněném před více než pěti lety. Pro vysvětlení si dovolím zkopírovat jeho část, neboť byl zveřejněn ještě na bývalých webových stránkách a na tomto webu proto nejde dohledat. Tady je jeden odstavec mého tehdejšího příspěvku:
  „ČGF je dobrovolným občanským sdružením. Je to právnická osoba, jejíž členy jsou další právnické osoby, golfové kluby a další golfové subjekty. Jedním z těchto dalších golfových subjektů, které spolu s golfovými kluby (jejímiž členy jsou fyzické osoby) tvoří ČGF, je i ČSGA (jejímiž členy jsou také fyzické osoby, dokonce totožné s těmi v klubech, neboť podle stanov ČSGA je podmínkou členství, mimo jiné, i členství v některém z klubů, který je členem ČGF). Z tohoto hlediska pro mne jednoznačně vyplývá, že ČSGA, svým charakterem a postavením v systému golfového dění v ČR vykazuje všechny atributy golfového klubu. Proto ji chápu jako „specifický golfový klub“, určený pro golfisty určité věkové kategorie. Mnoho golfistů má mimo svá domovské členství i další členství v jiných golfových klubech. A takto je dle mého názoru nutno chápat i členství v ČSGA. V podstatě to není nic jiného, než členství v dalším golfovém klubu.“
  Ladislav Tyle

  1. Ahoj Ladislave, že ČSGA je spolek, který pořádá zajímavé turnaje na různých hřištích jsme všichni věděli. Nejlépe to poznáš podle toho,že do spolku platíš roční příspěvek.
   Já jsem takto poznal spoustu našich nových hřišť za přijatelný peníz a příspěvek 300,- Kč se mi skvělě vrátil.
   K tomu tvému příspěvku před pěti lety jsi zapomněl vytvořit software navazující na ČGF nebo poslat příslušné peníze.
   Jiří Svoboda

 2. Ahoj Jiří,
  přiznávám, že jsem moc nepochopil, cos mi chtěl sdělit, zejména co jsi mínil tím, že jsem zapomněl vytvořit software navazující na ČGF, nebo poslat příslušné peníze. Obávám se, jestli jsem z důvodu, jak jsem svůj zveřejněný odstavec vytrhl z kontextu svého původního příspěvku, nebyl špatně pochopen.
  Můj původní příspěvek se týkal konference 2010, konkrétně otázky seniorské reprezentace a rozpočtu. Trochu jsem kritizoval to, že vedení ČSGA si bere zcela na starost otázku seniorské reprezentace ČR, včetně financování, i když ČGF je a teď cituji z jejích stanov: „…vrcholný orgán golfu v České republice a má výhradní právo zastupovat golfové subjekty České republiky ve vztahu k zahraničí …“. K akceptaci těchto stanov se i ČSGA při svém vstupu do této federace zavázala. Vrcholným golfovým orgánem i pro seniory sdružené v ČSGA, stejně jako pro ostatních věkové kategorie golfistů v celé ČR je tedy ČGF. Tato má dle svých stanov výhradní právo zastupovat i seniory sdružené v ČSGA, ve vztahu k zahraničí, což ale znamená, že má také z toho i vyplývající povinnosti, včetně starostí o nominaci seniorské reprezentace ČR a její finanční zabezpečení. Kritizoval jsem to, že přestože ČSGA má ve stanovách uvedeno: „Cílem činnosti ČSGA je zejména organizování sportovního a společenského vyžití členů golfových klubů České golfové federace, kteří mají statut seniora.“, a že přestože přes polovinu příjmů ČSGA v rozpočtu na rok 2010 tvořili příspěvky všech jejich členů a příspěvky z konání turnajů ST, tak přes 3/4 veškerých výdajů v rozpočtu na rok 2010 „padlo“ na reprezentaci, tj. na „sportovní a společenské vyžití“ několika členů ČSGA. To bylo podstatou mého tehdejšího asi jeden a půl stránkového příspěvku.
  Mnoho se také díky novému vedení ČSGA a přístupu ČGF v posledních letech změnilo, zejména co se týče otázky seniorské reprezentace ČR. Konečně se dostala tam, kam (jak jsem si již před lety myslel) patří, tj. pod ČGF. Proto mne ta informace, že my členové ČSGA, budeme vedeni na serveru ČGF, jako členové samostatného klubu uspokojila, protože byla jakýmsi dovršením mých tehdejších úvah.
  Trochu bych si dovolil ještě zamyslet nad tvou první větou. Já platím pravidelně příspěvky od doby, kdy jsem dosáhl předepsané věkové hranice pro seniora. Již jsem dokonce zaplatil i svůj (v pořadí devátý) příspěvek na rok 2016. Ale poznal jsem, že „zásluha“ vlastní ČSGA na pořádání většiny seniorských turnajů čím dál tím více klesá. Zatímco před vznikem regionálních ST, pořádala ČSGA většinu turnajů pro seniory, tak v loňském roce (jestli jsem dobře počítal z kalendáře turnajů na našich stránkách) se z asi 187 tuzemských turnajů konalo 173 pod hlavičkou RST a pouze 14 pod hlavičkou ST (kde jedině byla podmínka účasti členství v ČSGA). Jediné túry RST, které jsou na ČSGA trochu víc navázané jsou Východočeská, tím, že má člen ČSGA slevu 100,- Kč na Fee v turnajích této túry a Středočeská, díky tomu, že Vladimír odvádí z každého turnaje 50,- Kč za každého účastníka do rozpočtu ČSGA.
  Regionální soutěže sice vznikly z iniciativy členů ČSGA v čele s Tebou (za to hlavně Tobě veliký dík), ale „slouží“ nejen pro členskou základnu ČSGA, ale vlastně pro všechny seniory v ČR. Sice je ČSGA jakoby zastřešuje, jsou presentovány na našich webových stránkách a v soutěžním řádu, ale jednotlivé regionální soutěže mají své vlastní propozice a hlavně jsou OPEN. Takže ostatní seniory nic nenutí, aby se staly členem ČSGA. Vznik regionálních soutěží byla správná cesta a svědčí o tom i účasti na jejich turnajích. Škoda jen, že se hned v počátku nepodařilo sjednotit jejich propozice. Myslím si, že nyní každá RST žije svým vlastním životem a v současné době by, bohužel, fungovaly i bez existence ČSGA. Z pohledu dalšího rozvoje ČSGA je to škoda.
  Proto Ti přeji, samozřejmě mimo všeho nejlepšího a hlavně zdraví i v letošním roce, aby se zdařilo úsilí sjednotit propozice jednotlivých RST, tak aby fungovaly opravdu jen pod hlavičkou ČSGA.
  Ladislav Tyle

 3. Na základě této zveřejněné informace pro členy, (kde je mj. uvedeno: „Na mimořádné konferenci byla také schválena výše ročních členských příspěvků ČSGA a to ve výši 500.- Kč ročně, které budou hrazeny výhradně na bankovní účet č. 129239522/0300 s variabilním symbolem – registrační číslo domovského klubu ČGF.“) jsem disciplinovaně, hned 1.1.2016, podal pomocí internetového bankovnictví příkaz na zaplacení mého členského příspěvku s variabilním symbolem 0050, tj. s registračním číslem svého domovského klubu.
  Dnes jsem si všiml krátkého oznámení, že je k nahlédnutí zápis ze schůze výboru ze dne 8.1.2016. A tam jsem se s údivem dočetl, že: „Výbor se shodl na tom, že členské příspěvky by bylo nejvhodnější platit hromadně přes „důvěrníky“ v jednotlivých klubech. Přesto se očekávají i individuální platby členů přímo na účet ČSGA. V nejbližší době bude zaktivována ze strany ČSGA elektronická evidence členů ČSGA, kde ČSGA bude zaevidována jako samostatný klub bod číslem 902 …. a každému členovi ČSGA bude přiděleno evidenční číslo, tak jako tomu je v domovských i nedomovských klubech členů ČGF. Při individuálních platbách členských příspěvků na účet ČSGA bude každý plátce uvádět jako variabilní symbol toto své nové evidenční číslo ČSGA + do poznámek pro příjemce své jméno.“
  Tak teď nevím. Mám si denně hlídat stránky ČGF, až se objeví v databázi hráčů i naše nedomovské členství v klubu číslo 902 (které tam dodnes není uvedeno, na rozdíl od databáze klubů, kde je ČSGA pod členským číslem 902 uvedena již od 1.1.2016), vyhledat člena, který dostane číslo 0050 a požádat ho, aby členský příspěvek zaplatil pod mým členským číslem v klubu číslo 902? Nebo mám doufat, že výbor bude plnit úkol, který si zadal a je uveden v zápise ze dne 8.1.2016: „Kromě toho je nutné reagovat na příspěvky a komentáře členské základny.“, a někdo si mého komentáře všimne a já nebudu po 30. dubnu vyřazen z evidence ČSGA, protože můj členský příspěvek bude přiřazen k členovi, který dostane v klubu 902 mé číslo 0050, které mám v domovském klubu?

  Ladislav Tyle

  PS: Asi by bylo vhodné zveřejnit dostatečně viditelný příspěvek, který by tyto dvě rozporné informace uvedl na pravou míru, aby nedošlo v identifikaci plateb ke zmatkům.

 4. Dobrý den,
  jako reakci na dotaz vyvolaný panem Ladislavem Tylem , bych Vás chtěl informovat o placení příspěvků na rok 2016.
  Platbu lze provádět přes důvěrníky nebo samostatně každý člen sám za sebe.
  Důvěrník hromadně vybrané příspěvky odešle
  bankovním převodem na číslo účtu 129239522/0300 .
  U hromadné platby převodem, napíše důvěrník VS svoje (i opakovaně) registrační číslo u ČGF a zároveň zašle na email : ctirad.matejka@gmail.com nebo na : hana.popelkova56@seznam.cz , jmenný seznam členů za které hradí a jejich registrační čísla ČGF .
  U samostatných plateb je to stejné ,ale bez nutnosti zasílání emailu, protože z VS je zřejmé kdo platbu uskutečnil.

  Jako doklad o zaplacení bude členovi vygenerováno evidenční číslo od ČGF začínající 902……., které bude sloužit k identifikaci člena ČSGA .
  Tuto skutečnost bude možno ověřit na stránkách ČGF. Vaše nové číslo bude sloužit při registraci i evidenci při turnajích pořádaných ČSGA.
  Při schůzi výboru 8.1.2016 jsme byli ujištěni panem Daliborem Procházkou , že bude obratem zaktivován způsob přidělování nových evidenčních čísel začínajících 902….
  Bohužel ještě tomu tak není.
  Nicméně tato skutečnost nám nebrání v tom, abychom mohli zaplatit příspěvky, které jsou na tento rok 500,-Kč.

  S přáním úspěšné golfové sezóny
  Ctirad Matějka

 5. Dobrý den,
  dnes jsem zaplatil členské příspěvky za sebe i manželku a zatím neočekávám, že v databázi hráčů ČGF se u nás objeví nedomovské členství v ČSGA začínající na 902…. Protože u p. Matějky i u p. Tyleho – vzhledem k předpokládaným zaplaceným příspěvkům již počátkem ledna 2016 – bych toto očekával, zkusil jsem si je vyhledat v databázi hráčů ČGF a ani u jednoho se mi nezobrazilo očekávané nedomovské členství v ČSGA. Kdy tedy můžeme zobrazení 902… na ČGF očekávat?

  Děkuji za odpověď

  1. Toto Vam schvaluji, Take ja jsem cekal na sve cislo a na nejakou karticku clena CSGA cekam do dneska. Hlavne ze pan Matejka chce aby clenove zaplatily 500 korun.

 6. Dobrý den,
  máte pravdu ,nedomovské členství pro členy ČSGA začínající 902…není funkční.Pouze mohu předat informaci od pana D.Procházky ,že toto bude určitě hotové do „konce února“.
  S pozdravem Ctirad Matějka

 7. Tak jsem se dle pokynu zveřejněného oznámení o registraci členů zaregistroval. Ale docela mne zarazila kolonka pro vyplnění rodného čísla. Podle § 13 odst. 7 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, je oprávněna užívat nebo rozhodovat o jeho využívání výlučně fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno, nebo její zákonný zástupce; jinak lze rodné číslo využívat jen v případech stanovených v § 13c tohoto zákona. Podle § 13c odst. 1 písm. a) zákona o evidenci obyvatel lze rodné číslo využívat, jen jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí.
  ČSGA je v tomto případě správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a tím se na ni vztahují povinnosti dle § 5 tohoto zákona. To mimo jiné znamená, že ten, kdo naše osobní údaje shromažďuje, je povinen poučit nás o tom, zda je poskytnutí rodného čísla povinné či dobrovolné a dále musí mít náš souhlas, který musí být po celou dobu zpracování tohoto osobního údaje schopen prokázat.
  Rodné číslo, jakožto obecný identifikátor fyzické osoby požívající zvláštní právní ochrany, lze použít až jako poslední možnost, přičemž v naprosté většině případů dostačuje identifikace prostřednictvím jména, příjmení, bydliště a data narození. Pro vedení dat o členské základně je dle mého názoru dostačující právě tato identifikace, což je i podle občanského zákoníku množina údajů, postačují ke zjištění identity člověka. Tak nevím proč si to, vzhledem k výše uvedeným povinnostem správce osobních údajů, rodným číslem takto komplikovat. Já bych kolonku pro vyplnění rodného čísla z registračního formuláře odstranil, zvláště když se jedná o nepovinný údaj, protože já jsem registrační formulář vyplnil bez udání rodného čísla a přišlo mi potvrzení, že registrace proběhla úspěšně.
  Ladislav Tyle

 8. Dobrý den pane Tyle,
  máte určitě pravdu. Jak jste uvedl políčko je nepovinné,ale dost nám to pomáhá při třídění obdržených plateb. Děkuji za obsáhlé a jistě užitečné upozornění.
  S přáním hezkého dne Ctirad Matějka

  1. Souhlasim s panem Tylem, ziji zu pres 30 let v Nemecku a zde zadne rodne cislo neexistuje!! Tak nevim proc nejake cislo psat. Ja jsem si ho proste vymyslel a jde to take. Ze pane Matejka??

 9. Minulý týden jsem se registroval jako nový hráč a zaplatil poplatek. Bohužel nemám žádnou odezvu a přihlásit se na stánky taky nemůžu ( nemám heslo ). Kontaktoval jsem mailem pana Matějku, opět žádná reakce. co s tím?
  vilímek

  1. Jojo Vilimku, to musis mit pevne nervy a neustale cekat, pan Matejka ma asi moc prace a je mu asi vsechno jedno(chci byt slusny).

 10. Dobrý den,
  omlouvám se vám všem kdo čekáte na aktivaci vašeho
  online účtu (registraci).Po zaplacení příspěvku na účet paní účetní zkontroluje a předá mně cca po čtrnácti dnech.
  Do té doby se nemůžete do svého účtu podívat.Po aktivaci použijete heslo které jste si vytvořili při onlinen registraci.
  Do budoucna se polepším.Matějka

 11. Zdravim , jaky je vek pro Master seniory ? Nominacni na Konopisti udava 65 let a regionalni RSTM je 70 let Dekuji Peter Werner

 12. Dobrý den, mám dvě otázky:
  Prosím kde najdu informaci které turnaje z Regionálních tour jsou žebříčkové? Myslím tím které se započítávají do žebříčku ČGF.

  Dne 18.4. byl odehrán turnaj Národní senior tour ve Mstěticích a zatím není započítán do Žebříčku ČGF.
  Děkuji předem za informace
  Anna Dzurenda

 13. V soutěžním řádu 2016 je v kapitole 4.4. mimo jiné uvedeno:“Všechny soutěže RST, které budou hrány na rány a otevřeny pro všechny seniory budou počítány do seniorského žebříčku vedeného ČGF, ČSGA.“ Evidentně to není pravda.

 14. Vážený pane Suchacku, z Vašich mailů je cítit touha po konfliktu. My jsme ale tady proto, abychom si navzájem pomáhali a měli radost ze života a golfu. Myslím si, že Vám to pan Matějka vysvětlil dostatečně. Já vím, že má hodně práce a činnost pro ČSGA vykonává ve svém volném čase a zdarma. Pokud si myslíte, že by jste to dělal lépe, stačí se přihlásit na konferenci. Pavel Pilip

  1. Nazdar Pavle, dekuji za nabidku,ale nemam zajem. Mam zde v Nemecku svoji funkci.
   Nevim zdali si na me pamatujes,ale pred par lety jsme spolu hraly v Mar.Laznich .
   Jestly jsem pana Matejku nejak napadl tak se omlouvam,ale mam k tomu nekolik duvodu,ktere si chci vysvetlit. A kazda funkce hold neco obnasi.
   Jde mi hlavne o zakladni veci. Jelikoz platim clenske prispevky,tak si myslim ,ze bych mohl dostat alespon radnou odpoved a vysvetleni.
   Existuje vubec nejaka hraci karta CSGA nebo neco takoveho??
   Dekuji treba i tobe za vysvetleni. Pavel S.

   1. Dobrý den.

    K dotazu na Pavla si dovolím odpovědět:

    Karta neexistuje.

    Něco takového je :

    Informace pro členy ČSGA platná od r. 2016
    29. prosince 2015 admin

    Tímto krokem se ruší vydávání legitimací ČSGA a výdej ročních známek
    Ověření na cgf.

    Hráč:Pavel SUCHÁČEK
    HCP:4,0
    Klub:Loreta Golf Club Pyšely
    Nedomovská členství:Česká seniorská golfová asociace.

    Hezký den přeji.

    Petr Vacek

 15. dobry den pane Vacek, dekuji za vas prispevek,ktery vubec nic nevyresil,jelikoz kdyz nemam zadnou clenskou karticku,kterou pozaduji v e-shopu,tak nemohu nic objednat a cerpat zbozi,ktere je treba o 20% levnejsi.
  Jak mi toto vysvetlite?? Dekuji.

 16. Dobry den,
  jsem clenem CSGA a ziji a hraji golf zde v Nemecku. Po zaplaceni clenskeho prispevku jsem pozadoval moji clenskou karticku,ale bylo mi
  odpovezeno ze zadna neexistuje…??? Jak tedy mam predlozit u vas v e-shopu tuto karticku,kdyz neexistuje???
  Zadam prosim o vysvetleni,jelikoz pan Ctirad Matejka a jine osoby ,mi na tuto otazku jiz pres rok nedozou odpovedet a celou tuto jmenovanou situaci vysvetlit.
  Predem dekuji za odpoved a mozna i o vysvetleni.
  S pozdravem
  Pavel Suchacek

  1. Členům ČSGA nabízíme 15% slevu na všechny přípravky. Při objednávce na našem e-shopu napište do poznámky ‚ČSGA‘, popř. pošlete objednávku přímo na mail zelenalekarna@euro-media.cz a v poznámce uveďte ‚ČSGA‘.
   Poznámka: slevu odečteme při expedici!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *